Wuustwezel verkennen per fiets (4de lj.)

Wuustwezel verkennen per fiets (4de lj.)

Naar Antwerpen (4de lj.)

Naar Antwerpen (4de lj.)

Voorbereiding projectwerk 4de

Voorbereiding projectwerk 4de

Projectwerk 4B

Projectwerk 4B

Naar het containerpark (4de)

Naar het containerpark (4de)

De handige Harry's van 4A

De handige Harry's van 4A

We timmeren nestkastjes (4B)

We timmeren nestkastjes (4B)

Bloemen

Bloemen